Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dotace a granty

Dotace a granty

2023 Státní fond životního prostředí ČR

sfžp logo.jpg

-výsadba listnatých stromů v obci č. výzvy 4/2021,žádost 1210401138

-výše neinvestiční dotace 100% nákladů tj. 234555,56

-akci realizovala firma NATURA VERDE s.r.o., výsadba byla provedena v měsíci dubnu

-stromy jsou vysazeny na p.č. 1070/1 a 1076/1 ,jedná se o cestu k Myslivně

 

2023 Ministerstvo životního prostřední, spolufinancováno EU

       Spolufinancováno Evropskou unií Barevné RGB záhlavi.jpg

Cílem projektu je zajištění zásobování obyvatel pitnou vodu v obci - "Úpravna vody a vodojem"

Termín realizace akce:

datum zahájení projektu 13.6.2023

účel dotace bude dosažen nejpozději do 31.12.2024

cíl projektu bude dosažen nejpozději do 31.12.2026

Finanční rámec Projektu Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové výdaje      20 453 600,00

Celkové způsobilé výdaje        16 953 300,00

 Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů) 70,00 %

 Maximální výše dotace EU             11 867 310,00

  • z toho neinvestiční prostředky   401 310,00
  • z toho investiční prostředky    11 466 000,00

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje 30,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje 5 085 990,00

 Předmětem podpory je výstavba úpravny vody o kapacitě 1,2 l/s a výstavba vodojemu o objemu 50 m3. Realizací projektu bude možno zajistit zásobování 169 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

 - akci bude realizovat firma HUTIRA , s.r.o

BILLBOARD_Cep_2100x2200_mm.pdf

2022 Program obnovy venkova - Restaurátorský záměr nástropní malby v hlavní lodi - kostel sv. Jana Křtitele

logo.jpg

Poskytovatel: Jihočeský kraj

číslo smlouvy SDO/OEZI/1659/22

neinvestiční dotace UZ 711

celkové neinvestiční náklady Kč 551862,-

poskytnutá neinvestiční dotace Kč 300000,-

Popis: II.etapa, restaurování nástropních maleb v lodi v kapli sv. Jana Křtitele. Restaurování a rekonstrukce dekorativní a šablonové výmalby bylo provedeno podle nálezové situace a za konzultace odborný pracovníkem NPÚ ÚOP České Budějovice. Restaurátorské práce byly provedeny řádně a v potřebné kvalitě.

2020 Program obnovy venkova - Rozšíření kulturně ubytovacího zařízení Myslivna čp. 50

Poskytovatel: Jihočeský kraj  logo.jpg

číslo smlouvy: SDO/OREG/380/20

investiční účelová dotace UZ 711

celková výše poskytnuté dotace: Kč 200 000,-

celkové náklady investiční akce :Kč 468946,-

Popis :

V části budovy došlo k rozšíření ubytovacího zařízení /2 místnosti + vybudování sociálního zařízení, nové obklady a dlažba/. Dále došlo k výměně oken a vstupních dveří.

V části budovy, která slouží k pořádání kulturních akcí byly vybudovány vodovodní a kanalizační přípojky, dále tato budova byla napojena elektrickými rozvody, které zde doposud chyběly.

Úprava malé vodní nádrže č.p. 753/5,která se nachází v zahradě kolem nemovitosti Cep č.p. 50.

Nádrž byla vyčištěna od nánosů, břehy byly zpevněny kamenem, bylo opraveno výpustní zařízení a celá nádrž byla vyvezena pískem

 2021 Program movité kulturní dědictví - drobná sakrální architektura, 1.výzva, Cep st. 26 - Kostel sv. Jana Křtitele

Poskytovatel Jihočeský kraj logo.jpg

 číslo smlouvy  457-02-08/21

neinvestiční dotace UZ 457

celková výše poskytnuté dotace Kč 48000.-

celkové náklady akce Kč 196650,-

Popis: Obnova se týkala restaurátorského záměru nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele./1.etapa přesbytář/