Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Evidence obyvatel > Sídlo ohlašovny - TP

Důležitá informace pro občany hlášené na ohlašovně obecního úřadu Cep.

Občan se na úřední adrese nezdržuje. Úřední adresa pobytu není určena k bydlení. Občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat korespondenci, a to proto, že v budově úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a tudíž není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování nestanoví (v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise např. daňovém řádu) žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti.

Pošta adresovaná na ohlašovnu je tedy nedoručitelná. Ovšem ze zákona (zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p.) může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Úřady totiž nejsou oprávněny přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožňují doručovatelům písemností zanechat, a to ve svém sídle, výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obecní úřady. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování, tzn. být v kontaktu s příslušným zaměstnancem úřadu, který na oznámení zásilky upozorní.

Trvalý pobyt na ohlašovně, ale skutečný pobyt na jiném místě

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu, má zejména tyto možnosti:

  • na ohlašovně pobytu úřadu nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním (či soudním) řízení nahlásit, na jakou adresu chce doručovat písemnosti,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je pak povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (za úplatu),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (za úplatu),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (zdarma).

Na http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/online-zadosti.htm lze nalézt tyto online mj. žádosti

  • Žádost o doslání již uložené zásilky na novou adresu
  • Žádost o změnu ukládací pošty již uložené zásilky
  • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky
  • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek